قیمت محصولات

آشنایی با نحوه قیمت گذاری و روش پرداختی

قیمت گذاری در گیم سرویس برای خدمات مختلف ارایه شده متفاوت است و سعی شده است تا میزان هزینه پرداختی توسعه دهنده ارتباط مستقیمی با میزان استفاده کاربران از بازی داشته باشد تا برای نگهداری بازی هزینه ای پرداخت نشود. در ادامه به شرح نحوه محاسبه هزینه های خدمات میپردازیم.

ساختار Pay As You Go

با توجه به اینکه گیم سرویس محصولات خود را برپایه ی فناوری های ابری بنا کرده است، محاسبه هزینه ها را نیز با توجه به ساختار متداول ابری (Pay as you go) محاسبه میکند. این ساختار با محاسبه ساعتی و لحظه ای منابع استفاده شده توسط توسعه دهنده آن را از مقدار شارژ حساب کم میکند. بدین صورت توسعه دهنده تنها به میزان مصرف شده هزینه پرداخت کرده و شارژ حساب نیز شامل محدودیت زمانی استفاده نخواهد بود. از طرفی دیگر این روش امکان استفاده از خدمات را برای چند ساعت محدود نیز فراهم خواهد کرد.

شارژ رایگان اولیه

ساخت بازی آنلاین با گیم سرویس یکی از اقتصادی ترین روش های استفاده از خدمات ابری است اما ما معتقدیم که توسعه دهندگان نباید برای تست و بررسی کیفیت محصولات هزینه ای پرداخت کنند. به همین منظور کلیه توسعه دهندگانی که ثبت نام میکنند از ابتدا مقدار اولیه ای در شارژ حساب خود دارند که برای راه اندازی های اولیه و تست کلیه محصولات کافیست. پس از آن میتوانید بسته به مقدار مورد نیاز خود حساب خود را شارژ کنید. مقدار اولیه شارژ ۱۰ هزار تومان بوده که با توجه به قیمت گذاری محصولات انتخاب شده است.

تعریف شاخص ها

محاسبه هزینه ی سرویس ها با توجه به شاخص های زیر مشخص میشوند که در ادامه تعریف آنها را باهم مرور میکنیم:

  • کاربر یکتای ماهانه (MAU): هرگاه یک کاربر(بازیکن) دربازه زمانی یک ماهه حداقل یکبار از خدمات گیم سرویس در بازی شما استفاده کند، یک واحد MAU در نظر گرفته میشود. از اولین تاریخ محاسبه شده ورود ها و مصارف دیگر این کاربر تا یکماه محاسبه نخواهد شد.
  • تراکنش جداول داده: در سرویس جداول داده هر عملیات خواندن، نوشتن، ویرایش و... که برروی جداول انجام میگیرد یک واحد تراکنش درنظر گرفته میشود.
  • فضای ابری اشغال شده: هر گیگابایت داده که در فضای ابری قرار داده میشود، با واحد گیگابایت محاسبه میشود.
  • ترافیک درخواستی فضای ابری: ترافیک درخواست دانلود فایل های فضای ابری توسط کاربران که با واحد گیگابایت محاسبه میشود.
  • زمان رایانش ابری: زمان صرف شده برای محاسبات در رایانش ابری که حاصل از مجموع زمان های صرف شده ی اجرای توابع سرویس رایانش است، بر حسب دقیقه محاسبه میشود.
  • سطح سرویس بازی: توسعه دهنده میتواند با توجه به خدمات مورد نیاز بازی سطوح خدمات متفاوتی را برای بازی مشخص کند، هریک از این سطوح هزینه متفاوتی را به ازای MAU در پی خواهد داشت.

نام محصول واحد هزینه
سرویس های پایه ۱ کاربر یکتا / ماهانه ۱۰ تومان
سرویس نوبت محور و بالاتر ۱ کاربر یکتا / ماهانه ۱۵ تومان
سرویس ریلتایم و بالاتر ۱ کاربر یکتا / ماهانه ۳۰ تومان
جداول داده ۱ تراکنش ۰.۱ تومان
رایانش ابری ۱ دقیقه ۱۵ هزار تومان
فضای ابری اشغال شده ۱ گیگابایت / ساعت ۴۰.۱ تومان
ترافیک درخواستی فضای ابری ۱ گیگابایت / ساعت ۰.۵ تومان
توجه:

* مبنی محاسبه هزینه ها تعداد کاربرانی است که در طول ماه حداقل یکبار بازی را اجرا کنند. (Monthly Active User) بدیهی است که اجرای دوباره بازی هزینه ای نخواهد داشت.
* فضای ابری «Cloud Storage» فضایی برای قرار دادن فایل های بازی است که توسعه دهنده میتواند در میانه بازی آنها را دریافت کند. که هزینه آن بر اساس حجم و ترافیک درخواستی محاسبه میشود.