لیدربورد ها و اچیومنت ها

کار با دستاورد ها و جداول امتیاز

در این بخش با دستاورد ها و جداول داده آشنا میشویم.
دستاورد ها جوایزی هستند که علاوه بر تشویق کاربر به پیشروی بیشتر، وضعیت بازیکن را نیز نمایش میدهند.
جداول بازی بخش همیشگی همه بازی های آنلاین هستند. امتیازات بازیکن را ثبت و سپس با دیگر بازیکنان مقایسه میکند. بدین صورت بازیکن برای کسب امتیاز بیشتر به رقابت خواهد پرداخت.

راهنمای پلاگین یونیتی

پس از ورود موفقیت آمیز گیم سرویس شما توابع مورد نیاز خود را در اختیار دارید و میتوانید از دستوراتی که در ادامه آمده است استفاده کنید:

لیست جداول امتیاز

GameService.GetLeaderBoards(){}

با این دستور می توانید تمامی لیست مقایسه ای بازی خود را که در پنل ثبت کرده اید به صورتی لیستی از لیدربورد ها دریافت کنید.

لیست دستاورد ها

GameService.GetAchievements(){}

با این دستور میتوانید لیستی از دستاورد های ثبت شده در پنل را به صورت لیستی از دستاورد ها دریافت کنید. 

ثبت امتیاز

GameService.SubmitScore(string leaderBoardId, int scoreValue){}

با این دستور می توانید با ایدی جدول های مقایسه ای که در پنل ثبت کرده اید امتیاز کاربر را در آن ثبت کنید.
ورودی ها

  • leaderBoardId = ایدی جدول های مقایسه ای
  • scoreValue = (مقدار امتیاز (مقدار آن نباید از حداکثر مقدار ثبت شده در پنل بیشتر باشد
ثبت دستاورد

GameService.UnlockAchievement(string achievementId){}

با این دستور می توانید با ایدی دستاورد که در پنل ثبت کرده اید آن دستاورد را برای بازیکن باز کنید.
ورودی ها

  • achievementId = ایدی دستاورد
دریافت جزئیات جدول امتیاز

GameService.GetLeaderBoardDetails(string leaderBoardId, int scoreLimit = 10, bool onlyFriends = false){}

با این دستور می توانید با ایدی لیست مقایسه ای که در پنل ثبت کرده اید آن لیست مقایسه ای و امتیازات ثبت شده در آن را دریافت کنید. برای دریافت تعداد دلخواه از لیست امتیازات میتوانید ورودی دوم را مشخص کنید. این مقدار از ۱۰ عدد تا ۵۰ عدد متغیر است. «مقدار پیش فرض ۱۰ است»
ورودی ها

  • leaderBoardId = ایدی لیست مقایسه ای
  • onlyFriends = با روشن کردن این ورودی تنها امتیازات دوستان شما نمایش داده خواهد شد.
دریافت امتیاز بازیکن در جدول امتیازات

GameService.GetCurrentPlayerScore(string leaderBoardId)

با استفاده از این دستور میتوانید امتیاز و رتبه بازیکن را در لیدروبورد خاصی دریافت کنید. در صورتی که بازیکن در لیدروبورد امتیازی ثبت نکرده باشد مقدار user_notfound ارسال خواهد شد.

پلاگین موتور یونیتی
اتصال مستقیم HTTP