اتصال یونیتی - متغیر های بازیکن

سرویس بلادرنگ «RealTime»

امتیازات، اسلحه های بازیکن، گروه عضو و ... اطلاعاتی از یک بازیکن هستند که در یک نشست بازی میبایست نگهداری و محاسبه شوند. برای ذخیره این نوع داده ها و به اشتراک گذاری با اعضای فعلی و آینده اتاق بازی لازم است از توابع ذخیره و حذف متغیر های بازیکن استفاده کنید. در ادامه به نحوه مدیریت و استفاده از این مقادیر در اتاق بازی میپردازیم.

پس از اتصال به گیم سرویس و ورود به یک اتاق بازی میتوانید از توابع زیر استفاده کنید. توجه کنید که تمامی تغییرات شما در متغیر های کاربر اجرا کننده توابع بدون وقفه با سایر کاربران آنلاین همگام سازی و برای کاربرانی که در میانه بازی وارد میشوند نیز آخرین تغییرات کاربران ارسال خواهد شد.

ثبت داده

GsLiveRealtime.SetProperty(Property property)

با استفاده از این تابع و قرار داده آبجکت Property که حاوی نام متغیر و محتوی آن است، میتوانید یک مقدار به مجموعه مقادیر ثبت شده کاربر اضافه کرده یا ویرایش کنید. این تغییر بلافصله با دیگر کاربران همگام سازی شده و تا پایان حضور کاربر در اتاق بازی نگهداری خواهد شد.

 
حذف متغیر 

GsLiveRealtime.RemoveProperty(string propertyName)

این تابع مقدار ذخیره شده متغیر برای کاربر اجرا کننده را حذف کرده و سپس به اطلاع دیگر کاربران خواهد رساند.

 
دریافت مجموعه مقادیر ذخیره شده برای کاربر خاص

GsLiveRealtime.GetMemberProperties(string memberId)

برای دریافت مجموعه مقادیر ذخیره شده توسط یک کاربر میتوانید از این تابع استفاده کنید. ورودی این تابع مقدار MemberID کاربر مورد نظر و در پاسخ دیکشنری String - Object دریافت خواهید کرد.

 
دریافت کاربران دارای متغیر با مقدار خاص

GsLiveRealtime.GetPropertyMembers(Property property)

با استفاده از این تابه لیستی از کاربرانی را دریافت خواهید کرد که دارای یک متغیر با مقدار خاص هستند (برای مثال کسانی که متغیر Team با مقدار خاص groupA را دارای باشند).

 
دریافت کاربران دارای متغیر

GsLiveRealtime.GetPropertyMembers(string propertyName)

با استفاده از این تابع میتوانید لیستی از کاربران را دریافت کنید که دارای یک متغیر خاص هستند ( برای مثال کاربرانی که متغیر Team را ذخیره کرده اند - بدون توجه به مقدار آن).

 

دریافت مقادیر ذخیره شده به ازای متغیر

GsLiveRealtime.GetPropertyValues(string propertyName)

با استفاده از این تابع میتوانید لیستی از مقادیر متنوع ذخیره شده توسط کاربران با یک نام متغیر خاص را دریافت کنید. (برای مثال کاربران نام خود را در متغیر Name ذخیره کرده اند. پاسخ این تابع لیستی از نام کاربران خواهد بود).

 

دریافت کاربران آنلاین در رووم

GsLiveRealtime.GetRoomMembers()

این تابع به صورت کش شده لیست کاربران را برای شما فراهم میکند. بدین صورت برای دریافت کاربران نیازی به منتظر پاسخ سرور ماندن نخواهید بود. این لیست با هر رویداد مربوط به بازیکن ها در طول زمان اتاق بازی بروزرسانی شده و آخرین تغییرات را برای شما نمایش میدهد.