اتصال یونیتی - رجیستر کردن انواع جدید

سرویس بلادرنگ «RealTime»

در صورتی که بخواهید انواع دیگری از داده ها را که به صورتی پیش فرض در گیم سرویس وجود ندارند را ارسال کنید، میابیست ابتدا با توجه به موارد زیر آن را در پلاگین رجیستر کنید. ابتدا میباید با ایجاد یک کلاس (برای کلاس T) و ارثبری از کلاس ObjectSerializer توابع WriteObject و ReadObject را تکمیل کنید.

WriteObject

void WriteObject(T obj, GsWriteStream writeStream)

این تابع با در اختیار قرار دادن شی در ورودی و استریم خروجی، امکان قرار دادن مقادیر مورد نیاز از ابجکت در استریم خروجی را فراهم میکند. شما میتوانید به ترتیب مورد نیاز این قرارگیری را مشخص کنید.

ReadObject

T ReadObject(GsReadStream readStream)

این تابع استریم دریافتی را در اختیار شما قرار داده و شما میتوانید با توجه به ترتیبات قرار گیری داده در تابع ارسال آنرا دریافت کرده و شی مورد نظر را ساخته و Return کنید.

 

در پایان میباید کلاس ساخته شده را با استفاده از تابع زیر رجیستر کنید:

GsSerializer.TypeRegistery.RegisterSerializer(ObjectSerializer<T> serializer)

برای دیدن نمونه شی Vector3 میتوانید از این لینک و برای مشاهده نمونه رجیستر کردن سریالایزر از این لینک استفاده کنید.