اتصال یونیتی - به وجود آوردن و از بین بردن اشیا

سرویس بلادرنگ «RealTime»

این قابلیت اشیایی را در اتاق بازی ایجاد میکند که  متعلق به سازنده آن است. اشیایی که هر کاربر ایجاد میکند متقابلا برای سایر کاربران درون اتاق بازی و برای کاربران جدید تر نیز پس از ورود در نقطه ای که در آن شی ساخته شده است، ساخته خواهد شد. شما میتوانید برای همگام سازی موقعیت آن از قابلیت Observer استفاده کنید. 

ایجاد شی

GsLiveRealtime.Instantitate(string prefabName, Vector3 Position, Quaternion rotation);

این تابع نام پریفب مورد نظر و موقعیت و جهت ایجاد آن را دریافت کرده و با مالکیت کاربر سازنده آن برای خود و سایر کاربران اتاق بازی ایجاد میکند. 

توجه کنید که  نام پریفب مورد نظر میبایست در فولدر Resources در پروژه یافته شود. 

توجه کنید که هنگامی که شی ساخته میشود برای خود سازنده و سایر افراد اتاق بازی ساخته میشود.

توجه کنید که  پس از ساخت بازی GameObject به صورت inActive بازگردانده میشود.

با صدا زدن این تابع ایونت های زیر نیز برای سایر بازیکان اتاق بازی اجرا خواهد شد:

GsLiveRealtime.Callbacks.OnBeforeInstantiateHander

این ایونت قبل از ایجاد شی جدید در سایر کاربران صدا خواهد خورد. در این ایونت میتوانید به نام شی، موقعیت و جهت آن دسترسی داشته باشید.

GsLiveRealtime.Callbacks.OnAfterInstantiateHander

این ایونت پس از ساخته شدن شی اجرا شده و علاقه بر نام، جهت و موقعیت شی، خود شی را نیز در دسترس قرار خواهد داد.

 

از بین بردن شی

GsLiveRealtime.DestroyWithTag(string tag)

این تابع با دریافت تگ شی مورد نظر آن را برای همه ی کاربران اتاق بازی + خود فرد حذف خواهد کرد.

GsLiveRealtime.DestroyWithName(string name)

این تابع نیز با دریافت نام شی مورد نظر آن را برای همه کاربران + خود فرد حذف خواهد کرد.

توجه کنید که برای از بین بردن شی با این توابع میبایست پیشتر آن اشیا Instance شده باشند.

پس از حذف شی ایونت زیر در تمامی کاربران (غیر از حذف کننده) اجرا خواهد شد:

GsLiveRealtime.Callbacks.onDestroyObjectHandler