گفتگو، دوستان و پارتی

دریافت رویداد های اجتماعی

GameService.Social.GetAllEvents()

با استفاده از این تابع میتوانید آخرین رویداد های اجتماعی مانند قبول درخواست دوستی، حذف شدن از گروه ها و... را دریافت کنید. در ادامه لیست رویداد های ممکن آمده است:

AcceptFriendRequest

AcceptJoinPartyRequest

KickPartyMember

ChangePartyMemberRole

AddToPartyByFriend

 

پلاگین موتور یونیتی