گفتگو، دوستان و پارتی

راهنمای کار با سرویس پارتی ها

پارتی ها یا همان گروه های کاربری اجتماعات درون بازی را تشکیل میدهند و میتوانند بایکدیگر گفتگو، بازی درلحظه یا مقادیری را ذخیره کنند. این قابلیت میتواند به افزایش تعاملات کاربران و کارگروهی  در بازی ها منجر شود. در ادامه به بررسی توابع و نحوه پیاده سازی آن میپردازیم:

GameService.Social.Party.CreateParty(options partyOptions)

GameService.Social.Party.JoinRequest(partyId string)

GameService.Social.Party.LeftParty(partyId string)

GameService.Social.Party.EditParty(partyId string, options partyOptions)

GameService.Social.Party.SetOrUpdateRole(partyId string, memberId string, role string)

GameService.Social.Party.SetOrUpdateVariable(partyId string, keyValuePair <string, string>)

GameService.Social.Party.SetOrUpdateMemberVariable(partyId string, keyValuePair <string, string>)

GameService.Social.Party.DeleteVariable(partyId string,, valueName string)

GameService.Social.Party.DeleteVariables(partyId string)

GameService.Social.Party.DeleteMemberVariable(partyId string, valueName string)

GameService.Social.Party.DeleteMemberVariables(partyId string)

GameService.Social.Party.AddFriend(partyId string, memberId string)

GameService.Social.Party.KickMember(partyId string, memberId string)

GameService.Social.Party.AcceptJoinRequest(partyId string, memberId string)

GameService.Social.Party.RejectJoinRequest(partyId string, memberId string)

GameService.Social.Party.FindParties(query string, skip int, limit int)

GameService.Social.Party.GetMyParties(skip int, limit int)

GameService.Social.Party.GetPartyInfo(partyId string)

GameService.Social.Party.GetPartyJoinRequests(partyId string)

ایجاد پارتی

GameService.Social.Party.CreateParty(options partyOptions)

با استفاده از این تابع میتوانید یک پارتی جدید ایجاد کنید. مقادیر مورد نیاز ایجاد پارتی مانند نام، توضیحات و حداکثر اعضای پارتی توسط آبجکت partyOptions دریافت میشود. پس از ایجاد پارتی کاربری که پارتی را ایجاد کرده است به عنوان سازنده در لیست اعضای پارتی ثبت میشود. این عضو میتواند دیگر اعضا را ادمین کند اما تغییر دسترسی سازنده یا واگزاری آن امکان پذیر نیست.

درخواست عضویت در پارتی

GameService.Social.Party.JoinRequest(partyId string)

با استفاده از این تابع و وارد کردن ایدی پارتی میتوانید درخواست عضویت خود را به ادمین ها و سازنده پارتی ارسال کنید. در صورت تایید یکی از ادمین ها شما به عضویت پارتی درآمده و این رویداد را میتوانید از لیست رویداد های کاربر مشاهده کنید.

ترک کردن پارتی

GameService.Social.Party.LeftParty(partyId string)

با استفاده از این تابع میتوانید یک پارتی را ترک کنید.

حذف پارتی

ادمین ها یا سازنده پارتی میتوانند با استفاده از تابع زیر پارتی و اشتراک اعضای آن پارتی را حذف کنند:

GameService.Social.Party.DeleteParty(string partyId)

ویرایش پارتی

GameService.Social.Party.EditParty(partyId string, options partyOptions)

با استفاده از این تابع یکی از ادمین ها یا سازنده پارتی میتواند مشخصات پارتی را تغییر دهد.

تعیین نقش کاربران

GameService.Social.Party.SetOrUpdateRole(partyId string, memberId string, role string)

سازنده پارتی و ادمین ها میتوانند برای کاربران دیگر نقش مشخص کنند. نقش های پیش فرض creator و admin هستند که سیستم برای آنها مفهومی در نظر گرفته است. نقش creator تنها با ایجاد پارتی مشخص شده و قایب تغییر نیست اما سازنده میتواند سایر کاربران را admin تعریف کند. کاربر های ادمین دسترسی مشابهی با سازنده دارند.

شما میتوانید انواع دیگری از نقش ها را برای سایر کاربران مشخص کنید و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.

مقدار دهی متغیر های پارتی

GameService.Social.Party.SetOrUpdateVariable(partyId string, keyValuePair <string, string>)

هر پارتی میتواند تعدادی متغیر داشته باشد که برای همه ی کاربران در دسترس هستند. تنها کاربر سازنده و ادمین های میتوانند این مقادیر را ثبت و ذخیره کنند. توجه کنید که نام متغیر باید بین ۵ تا ۳۲ کاراکتر و مقدار آن تا ۱۲۸ کاراکتر باشد.

مقدار دهی متغیر های کاربر

GameService.Social.Party.SetOrUpdateMemberVariable(partyId string, keyValuePair <string, string>)

هرکاربر پارتی میتواند در پارتی مورد نظر مقادیری را ذخیره کند. در این متغیر ها نیز نام متغیر باید بین ۵ تا ۳۲ کاراکتر و مقدار آن تا ۱۲۸ کاراکتر باشد.

حذف متغیر های پارتی

GameService.Social.Party.DeleteVariable(partyId string,, valueName string)

با استفاده از این تابع مقادیر ذخیره شده توسط سازنده یا ادمین ها میتوانند حذف شوند.

حذف تمامی متغیر های پارتی

GameService.Social.Party.DeleteVariables(partyId string)

این دستور تمامی متغیر های ذخیره شده برای پارتی را حذف میکند. این دستور تنها توسط سازنده یا ادمین ها میتواند اجرا شود.

حذف متغیر های کاربر

GameService.Social.Party.DeleteMemberVariable(partyId string, valueName string)

این تابع متغیر یک کاربر مخصوص را حذف خواهد کرد.

حذف تمامی متغیر های کاربر

GameService.Social.Party.DeleteMemberVariables(partyId string)

این تابع تمامی متغیر های ذخیره شده برای یک کاربر را حذف خواهد کرد.

افزودن دوستان به پارتی

GameService.Social.Party.AddFriend(partyId string, memberId string)

در صورتی که بخواهید تعدادی از دوستان خود را به پارتی اضافه کنید با استفاده از این تابع انجام پذیر خواهد بود. توجه کنید کاربر وارد شده در تابع میباید در لیست دوستان شما و کاربر اضافه کننده سازنده یا ادمین باشد.

حذف کاربر

GameService.Social.Party.KickMember(partyId string, memberId string)

سازنده یا ادمین های پارتی میتوانند با استفاده از این تابع یکی از کاربران را اخراج کنند.

تایید درخواست عضویت

GameService.Social.Party.AcceptJoinRequest(partyId string, memberId string)

سازنده یا ادمین ها میتوانند با استفاده از این تابع درخواست های عضویت کاربران را تایید کنند.

رد درخواست عضویت

GameService.Social.Party.RejectJoinRequest(partyId string, memberId string)

سازنده یا ادمین ها میتوانند با استفاده از این تابع درخواست های عضویت کاربران را رد کنند.

جستجوی پارتی ها

GameService.Social.Party.FindParties(query string, skip int, limit int)

با استفاده از این تابع و ورود مقدار query میتوانید لیستی از پارتی های موجود را دریافت و برای درخواست عضویت استفاده کنید.

لیست پارتی های عضو

GameService.Social.Party.GetMyParties(skip int, limit int)

با استفاده از این تابع میتوانید لیست پارتی های عضو شده که تایید شده باشند را دریافت کنید.

دریافت اطلاعات کامل پارتی

GameService.Social.Party.GetPartyInfo(partyId string)

این تابع اطلاعات کاملی از پارتی مورد نظر و اعضای آن برای شما ارسال خواهد کرد.

دریافت لیست درخواست های عضویت

GameService.Social.Party.GetPartyJoinRequests(partyId string)

این تابع درخواست های عضویت کاربران را برای سازنده یا ادمین ها نشان خواهد داد. شما میتوانید از این لیست قبل از درخواست های تایید یا رد استفاده کنید

پلاگین موتور یونیتی