گفتگو، دوستان و پارتی

راهنمای کار با سرویس دوستان

کاربران میتوانند در یک بازی دوستان مختلفی داشته باشند و با انها در تعامل باشند. در راهنمای زیر روش پیدا کردن دوستان جدید و توابع مدیریت آنها را مرور میکنیم. از لیست دوستان میتوان در چت میان کاربران، اضافه کردن به پارتی ها و ... استفاده کرد.

GameService.Social.Friend.FindMembers(query string, skip int, limit int)

GameService.Social.Friend.GetMyFriends(skip int, limit int)

GameService.Social.Friend.GetFriendRequests(skip int, limit int)

GameService.Social.Friend.SendFriendRequest(memberId string)

GameService.Social.Friend.AcceptFriendRequest(memberId string)

GameService.Social.Friend.DeleteFriend(memberId string)

پیدا کردن کاربران:

این تابع در نام کاربران جستجو کرده و لیستی از کاربران را برای شما نمایش خواهد داد. شما میتوانید از این تابع برای پیدا کردن دوستان جدید و ارسال ایدی آن به تابع درخواست دوستی استفاده کنید.

GameService.Social.Friend.FindMembers(query string, skip int, limit int)

مقدار کویری یک نوشته ورودی بوده که دلبخواه است. مقدار skip و limit نیز بازه نمایشی لیست را مشخص میکند.

دریافت لیست دوستان:

GameService.Social.Friend.GetMyFriends(skip int, limit int)

مقدار skip و limit نیز بازه نمایشی لیست را مشخص میکند.

دریافت لیست درخواست های دوستی:

GameService.Social.Friend.GetFriendRequests(skip int, limit int)

کاربرانی که درخواست دوستی با شما را داشته باشند در این لیست نمایش داده میشود. شما میتوانید این درخواست ها را تایید یا رد کنید. با تایید درخواست، کاربر به لیست دوستان اضافه میشود. مقدار skip و limit نیز بازه نمایشی لیست را مشخص میکند.

ارسال درخواست دوستی:

GameService.Social.Friend.SendFriendRequest(memberId string)

پس از دریافت لیست کاربران یا مشاهده یک کاربر در بخشی از برنامه، با استفاده از ممبر ایدی کاربر میتوانید به اون درخواست دوستی بفرستید.

تایید درخواست دوستی:

GameService.Social.Friend.AcceptFriendRequest(memberId string)

حذف دوست:

GameService.Social.Friend.DeleteFriend(memberId string)

پلاگین موتور یونیتی