گفتگو، دوستان و پارتی

راهنمای کار با گفتگوی کاربران

برای ایجاد یا عضویت در یک اتاق گفتگو کافیست نام آن اتاق را بدانید. این نام میتواند نام نشست بازی یا هر مقدار دیگری باشد. پس از اتصال به سرور کامند و راه اندازی افزونه یونیتی از توابع زیر استفاده میکنیم. در ادامه لیستی از توابع گفتگو امده است:

GameService.GSLive.Chat.SubscribeChannel(string channelName);   

GameService.GSLive.Chat.UnSubscribeChannel(string channelName);   

GameService.GSLive.Chat.SendChannelMessage(string channelName, string message);

GameService.GSLive.Chat.ChannelSubscribed();

GameService.GSLive.Chat.GetChannelMembers(string ChannelID, int skip, int limit);

GameService.GSLive.Chat.GetChannelRecentMessages(string ChannelID);

GameService.GSLive.Chat.SendPrivateMessage(string memberID, string message);

GameService.GSLive.Chat.GetPendingMessages();

عضویت-ایجاد گروه

GameService.GSLive.Chat.SubscribeChannel(string channelName);

برای ایجاد یا عضو شدن در یک کانال خاص این تابع را صدا بزنید. توجه کنید در صورتی که کانال مورد نظر وجود نداشته باشد ایجاد خواهد شد.

متغیر ها:

  • channelName: نام کانال مورد نظر
ترک گروه

   GameService.GSLive.Chat.UnSubscribeChannel(string channelName);

برای ترک کردن یک کانال خاص این تابع را صدا بزنید.

متغیر ها:

  •  channelName: نام کانال مورد نظر

 

ارسال پیام در گروه

   GameService.GSLive.Chat.SendChannelMessage(string channelName,string message);

برای ارسال پیام در یک کانال خاص، این تابع را صدا بزنید.

متغیر ها:

  • channelName: نام کانال مورد نظر
  • message: پیام مورد نظر
دریافت گروه های عضو شده

این تابع لیستی از گروه های عضو شده را به صورت ارایه ی متنی بازمیگرداند:

GameService.GSLive.Chat.ChannelsSubscribed();

لیست اعضای گروه

GameService.GSLive.Chat.GetChannelMembers(string ChannelID, int skip, int limit)

با استفاده از این تابع میتوانید لیستی از بازیکنان عضو در کانال مورد نظر را دریافت کنید. این تعداد حداکثر میتوانید 15 بازیکن به ازای هر درخواست باشد. 

آخرین پیام های گروه

GameService.GSLive.Chat.GetChannelRecentMessages(string ChannelID)

این تابع 30 پیام آخر گروه را به برای شما نمایش میدهد. این قابلیت همگامی که کاربر گروه را باز کرده کمک میکند تا تعدادی از پیام های گذشته را مشاهده کند.

ارسال پیام خصوصی

GameService.GSLive.Chat.SendPrivateMessage(string memberID, string message)

این تابع پیامی را برای کاربر مورد نظر ارسال میکند. این پیام همانند سایر پیام های گفتگو ارسال، اما با مقدار مثبت Private ارسال میشود. در صورتی که کاربر آفلاین باشد. تعداد 30 پیام اخیر به طور موقت ذخیره و پس از انلاین شدن کاربر قابل دریافت است.

دریافت پیام های خصوصی منتظره

GameService.GSLive.Chat.GetPendingMessages()

این تابع پیام های منتظر مانده در هنگامی که کاربر انلاین نیست را به صورت یک لیست برای شما ارسال میکند.

متغیر های شنونده:

ChatEventHandlers.OnChatReceive(Chat chat);

ChatEventHandlers.OnSubscribeChannel(string channelName);       

ChatEventHandlers.OnUnSubscribeChannel(string channelName);    

ChatEventHandlers.ChannelSubscribed();

ChatEventHandlers.ChannelsMember();

ChatEventHandlers.ChannelRecentMessages();

ChatEventHandlers.PendingMessages();

1 - OnChatReceive

    void OnChatReceive(Chat chat);

درصورتی که یکی از اعضای کانال پیامی را ارسال کند، پیام و اطلاعات فرستنده در این تابع برمیگردد.

متغیر ها:

  • chat: اطلاعات مربوط به پیام و فرستنده

2 - OnSubscribeChannel

    void OnSubscribeChannel(string channelName);

درصورتی که یک کانال توسط شما ساخته شود یا عضو شوید، نتیجه در این تابع برمیگردد.

متغیر ها:

  • channelName: نام کانال

3 - OnUnSubscribeChannel

    void OnUnSubscribeChannel(string channelName);

درصورتی که شما یک کانال خاص را ترک کنید، نتیجه در این تابع برمیگردد.

متغیر ها:

  • channelName: نام کانال

۴- ChannelsSubscribed:

در جواب درخواست لیست کانال های عضو شده در این شنونده لیستی از گروه ها را به صورت ارایه متنی دریافت خواهید کرد.

۴- ChannelSubscribed

void ChannelSubscribed([]string channelNames);

در این ایونت پاسخ دریافت لیست کانال های عضو شده کاربر را به صورت یک آرایه متنی دریافت خواهید کرد.

۵- ChannelsMember

void ChannelsMember([]Member members);

در پاسخ به درخواست لیست کاربران یک کانال، در این ایونت لیستی از ممبر های عضو برای شما ارسال خواهد شد.

 

۶- ChannelRecentMessages

void ChannelRecentMessages([]Chat);

در این ایونت پاسخ دریافت لیست پیام های اخیر کانال را دریافت خواهید کرد.

۷- PendingMessages

void PendingMessages([] Chat);

در این ایونت پاسخ درخواست دریافت لیست پیام های اخیر (تا ۳۰ پیام) در طول مدتی که آفلاین بوده اید در به صورتی لیستی از پیام ها دریافت خواهید کرد.

پلاگین موتور یونیتی