جداول داده و فضای ابری

راهنمای کار با جداول داده

در این بخش با توابع کار با جداول داده آشنا میشویم. قبل از استفاده از این توابع با مراجعه به پنل توسعه دهندگان جدول مورد نظر خود را اضافه نموده و سپس ستون های جدول را مشخص کنید. توجه کنید که تنها توابعی که از طریق پنل توسعه دهندگان برای کاربر مجاز دانسته شده است از طریق API قابل دسترسی هستند.

 

دریافت یک سطر

 

    GET    https://api.gamesservice.ir/v1/bucket/:TableID/:RowID

برای دریافت یک سطر به خصوص نیاز به ایدی یکتایی است که در هنگام ایجاد سطر یا از طریق جستجو بدست اورده ایم. برای راحتی کار ایدی سطر مورد نظر خود را در سمت کلاینت ذخیره کنید.
در صورت وجود خطا یکی از موارد زیر بازمیگردد:

 • invalid_token: توکن وارد شده صحیح نیست
 • user_token_required: توکنی ارائه نشده است
 • invalid_id: ایدی جدول صحیح نیست
 • bucket_notfound ،userـnotfound ،game ، notfound: یکی از موراد ذکر شده وجود ندارد
 • permission_denied: دسترسی عمل مورد نظر در پنل مدیریت مسدود شده است
 • invalid_structure: اطلاعات ارسال شده با ساختار از پیش مشخص شده همخوانی ندارد
 
ایجاد سطر در جدول

 

    POST    https://api.gamesservice.ir/v1/bucket/:TableID/

ورودی های مورد نیاز:
سطر مورد نظر باید با ساختار از پیش مشخص شده در Body ارسال شود.
در صورت وجود خطا یکی از موارد زیر بازمیگردد:

 • invalid_token: توکن وارد شده صحیح نیست
 • user_token_required: توکنی ارائه نشده است
 • invalid_id: ایدی جدول صحیح نیست
 • bucket_notfound ،userـnotfound ،gameـnotfound: یکی از موراد ذکر شده وجود ندارد
 • permission_denied: دسترسی عمل مورد نظر در پنل مدیریت مسدود شده است
 • invalid_structure: اطلاعات ارسال شده با ساختار از پیش مشخص شده همخوانی ندارد
 
ویرایش یک سطر

 

    PUT    https://api.gamesservice.ir/v1/bucket/:TableID/:RowID

ورودی های مورد نیاز:
تغییرات مورد نظر باید با ساختار از پیش مشخص شده در Body ارسال شود. دقت کنید تنها خصوصیاتی که در ورودی به انها اشاره میشود تغییر میکنند.
در صورت وجود خطا یکی از موارد زیر بازمیگردد:

 • invalid_token: توکن وارد شده صحیح نیست
 • user_token_required: توکنی ارائه نشده است
 • invalid_id: ایدی جدول صحیح نیست
 • bucket_notfound ،userـnotfound ،gameـnotfound: یکی از موراد ذکر شده وجود ندارد
 • permission_denied: دسترسی عمل مورد نظر در پنل مدیریت مسدود شده است
 • invalid_structure: اطلاعات ارسال شده با ساختار از پیش مشخص شده همخوانی ندارد
 
حذف سطر

    DELETE    https://api.gamesservice.ir/v1/bucket/:TableID/:RowID

در صورت وجود خطا یکی از موارد زیر بازمیگردد:

 • invalid_token: توکن وارد شده صحیح نیست
 • user_token_required: توکنی ارائه نشده است
 • invalid_id: ایدی جدول صحیح نیست
 • bucket_notfound ،userـnotfound ،gameـnotfound: یکی از موراد ذکر شده وجود ندارد
 • permission_denied: دسترسی عمل مورد نظر در پنل مدیریت مسدود شده است
 
حذف همه سطر های جدول

 

    DELETE    https://api.gamesservice.ir/v1/bucket/:TableID/

 با استفاده از این دستور تمام سطر های ثبت شده در جدول حذف خواهند شد. با تنظیم دسترسی در پنل مدیریت میتوانید این دستور را خاموش یا به داده های خود کاربر محدود کنید.
در صورت وجود خطا یکی از موارد زیر بازمیگردد:

 • invalid_token: توکن وارد شده صحیح نیست
 • user_token_required: توکنی ارائه نشده است
 • invalid_id: ایدی جدول صحیح نیست
 • bucket_notfound ،userـnotfound ،gameـnotfound: یکی از موراد ذکر شده وجود ندارد
 • permission_denied: دسترسی عمل مورد نظر در پنل مدیریت مسدود شده است
 
جستجو در جدول

 

    GET    https://api.gamesservice.ir/v1/bucket/:TableID

دستورات ورودی در آدرس query:

 • sortby: این مقدار میتواند برابر با یکی از خصوصیات داده باشد
 • sort: این مقدار مقدار صعودی و نزولی را با عدد ۱ یا -۱ مشخص میکند
 • limit: این مقدار تعداد نتایج تا محدود میکند. حداکثر این مقدار ۲۰۰ عدد است
 • skip: این مقدار تعداد سطر های صرف نظر شده از ابتدای لیست را مشخص میکند
 • owner: این مقدار در صورتی که برابر با me باشد فقط سطرهای اضافه شده توسط کاربر نمایش داده میشود
اتصال مستقیم HTTP
پلاگین موتور یونیتی